CHI

PDV INŽENJERING

联系方式

塞尔维亚共和国

PDV INŽENJERING DOO VALJEVO-POPUČKE

地址:  Urovačka 23 G, Urovci, 11500奥布雷诺瓦茨, 塞尔维亚共和国

行政部门
电话: +381 60 313 2575

技术部门
电话: +381 60 313 2585

经理部
电话: +381 60 313 2595

德意志联邦共和国

Predstavništvo PDV INZENJERING DOO VALJEVO-POPUCKE