MK

MK

PDV INŽENJERING

Работи на топлинска изолација

УСЛУГИ

Поправка, монтажа и производство на нова индустриска топлинска изолација

ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ВАЉЕВО-ПОПУЧКЕ врши секаков вид на работи на топлинска изолација на објекти и опрема на индустриски постројки. Обезбедуваме комплетна инженеринг услуга, проектирање и изработка на техничка документација, набавка на потребни материјали, изработка на монтажни позиции и нивна монтажа.

Ние, исто така, вршиме санација, репарација и преправка на постоечката топлинска изолација.

Референци за Работи на топлинска изолација