MK

MK

PDV INŽENJERING

Референци

Истакнуваме од референците

2016

 • Монтажа на топлинска изолација, со потребно скеле, на цевководи на системот за отстранување на пепел
 • Санација на оштетеност на клапни, конструкции, канали за воздух и димни гасови на блокот A1 и A2

2017

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња на блокот A1 и A2

2018

 • Tековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња на блокот A1 и A2
 • Ремонт и тековно одржување на мелници и додавачи со изработка и замена на секцијата дозатори и таблест затворувач на мелницата

2019

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња на блокот A1 и A2
 • Ремонт и тековно одржување на вентилаторски мелници на блок A2
 • Ремонт и тековно одржување на додавачите и дозери на јаглен блок A2

2020

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња на блокот A1 и A2
 • Ремонт и тековно одржување на вентилаторски мелници на блок A1 и A2
 • Ремонт и тековно одржување на додавачите и дозери на јаглен блок A1 и A2

2021

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња на блокот A1 и A2
 • Ремонт и тековно одржување на вентилаторски мелници на блок A1 и A2
 • Ремонт и тековно одржување на додавачите и дозери на јаглен блок A1 и A2

2015

 • Монтажа на топлинска изолација, со потребните скелиња, на Резервоарот за итно празнење на постројката за десулфуризација на димните гасови.

2016

 • Изработка и монтажа на челична конструкција и облога со лим, со потребните скелиња, на магацинот за варовник на постројката за десулфуризација на димните гасови
 • Антикорозивна и противпожарна заштита, со потребните скелиња, на магацинот за варовник на постројката за десулфуризација на димните гасови
 • Монтажа на топлинска изолација, со потребните скелиња, на абсорбер бр. 1 и 2 на постројката за десулфуризација на димните гасови
 • Монтажа на топлинска изолација, со потребните скелиња, на каналите за димни гасови бр. 1 и 2 на постројката за десулфуризација на димните гасови
 • Монтажа на топлинска изолација, со потребните скелиња, на цевководите на постројката за десулфуризација на димните гасови
 • Замена на дел од каналот – изработка, демонтажа и монтажа на челична конструкција, компензатор и топлинска изолација, со потребните скелиња, на каналите за аеро смеша од мелниците до +16 m блок Б2.
 • Санациja – изработка, демонтажа и монтажа на челична конструкција, клапни на горилникот и топлинска изолација, со потребното скеле, на каналите за аеро смеша на блок Б1
 • Демонтажа и монтажа на топлинска изолација на компензаторите на заптивен воздух на блок Б1
 • Поставување на бехатон плочи на покриви на згради и тротоари на постројки за десулфуризација на димни гасови
 • Антикорозивна заштита, со потребното скеле, со конструкција на лентовиден транспортер, носач на цевковод и опрема на постројки за десулфуризација на димни гасови

2017

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња на блокот Б1 и Б2
 • Испорака и монтажа на претходно изолиран систем за греење во зона на новиот блок Б3
 • Замена на дел од каналите за димни гасови: сегменти за поврзување со нови канали на постројки за десулфуризација на постројките.

2018

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња на блокот Б1 и Б2

2019

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња на блокот Б1 и Б2
 • Набавка и вградување на 3km цевковод хидромешавина Ø508mm x 8mm
 • Санација на покривот на главниот кос мост (главен транспортерна јаглен)

2020

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња на блокот Б1 и Б2
 • Ремонт на ротационен грејач за воздух и гас-воздушен тракт на блоковите Б1 и Б2
 • Ремонт на вентилаторски мелници за јаглен со придружни канали за аеро мешавина на блоковите Б1 и Б2
 • Замена на трапезоидниот лим на круните на котлите на блоковите Б1 и Б2

2021

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња на блокот Б1 и Б2
 • Ремонт на ротационен грејач за воздух и гас-воздушен тракт на блоковите Б1 и Б2

2016

 • Монтажа на топлинска изолација, со потребните скелиња, на влезните и излезните канали за димни гасови, дифузер, конфузер и инки на електрофилтерската постројка
 • Монтажа на термоизолациски сендвич панели, со потребните скелиња, на фасада на електрофилтерската постројка
 • Монтажа на топлинска изолација, со потребните скелиња, на технолошките цевководи на електрофилтерската постројка

2017

–       Ремонт на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња

 

2018

 • Ремонт на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња
 • Teковно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња

 

2019

 • Ремонт на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња
 • Teковно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња

 

2020

 • Ремонт на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња
 • Teковно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња
 • Ремонт и тековно одржување на огноотпорни конструкции (шамотерски работи)
 • Ремонт на вентилаторски мелници за јаглен со придружни канали за аеро смеши

 

2021

 • Ремонт на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња
 • Teковно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња
 • Ремонт и тековно одржување на огноотпорни конструкции (шамотерски работи)
 • Ремонт на вентилаторски мелници за јаглен со придружни канали за аеро смеши

2017

 • Ремонт на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња (Термоизолаторски, лимарски и скеларски услуги)

2018

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња

2019

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња

2020

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња
 • Санација на преливниот систем на пепелникот: вградување на 2km цевководи Ø711mm x 8 mm со изградба на конструкција на преливни шахти
 • Реновирање на кули за ладење 110MW

2021

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња
 • Ремонт и тековно одржување на огноотпорни конструкции (шамотерски работи)

2016 и 2017

 • Изградба на четри рибници и експлоатација на насипна земја, глина и природен чакал

2016 и 2017

 • Монтажа на топлинска изолација на фасади на зградите А и Б

2017

 • Ремонт на топлинската изолација и монтажа и демонтажа на скелиња на сепараторот

2018

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња на блок A1, A2, A3, A4, A5 и A6
 • Ремонт и тековно одржување на огноотпорните конструкции на блок A1, A2, A3, A4, A5 и A6
 • Чистење на доводот на јаглен

2019

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња на блок A1, A2, A3, A4, A5 и A6
 • Ремонт и тековно одржување на огноотпорните конструкции на блок A1, A2, A3, A4, A5 и A6
 • Интервентно одржување на огноотпорни конструкции во вонремонтен период
 • Чистење на погонот за довод на јаглен
 • Ремонт на мелници за јаглен (тип чекан) на блок A3, A4 и A5

2020

 • Ремонт и тековно одржување на огноотпорните конструкции на блок A1, A2, A3, A4, A5 и A6
 • Чистење на погонот за довод на јаглен
 • Ремонт на мелници за јаглен (тип чекан и вентилаторски тип) на блок A1, A2, A3, A4, A5 и A6

2021

 • Ремонт и тековно одржување на огноотпорните конструкции на блок A1, A2, A3, A4, A5 и A6
 • Чистење на погонот за довод на јаглен
 • Ремонт на мелници за јаглен (тип чекан и вентилаторски тип) на блок A1, A2, A3, A4, A5 и A6

2020

 • Монтажа и демонтажа на скелиња и нова топлинска изолација на приклучните канали за димен гас

2021

 • Монтажа и демонтажа на скелиња зa потребите за изградба на ODG постројка (cca. 100.000 m² скеле)

2019

 • Тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња
 • Ремонт и тековно одржување на огноотпорните конструкции (шамотерски работи)

2020

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња
 • Ремонт и тековно одржување на огноотпорните конструкции (шамотерски работи)
 • Ремонт на ротационен грејач за воздух на блок Б1 и Б2

2021

 • Ремонт и тековно одржување на топлинска изолација и монтажа и демонтажа на скелиња
 • Ремонт и тековно одржување на огноотпорните конструкции (шамотерски работи) на блок Б2
 • Работи во рамките на капиталниот ремонт на блок Б1:
  • Комплетна замена на сите огноотпорни конструкции на котелскиот дел (50% од вкупното количество, cca.325 тони ѕид)
  • Целосна замена на огноотпорниот ѕид на 4 од 8-те рециркулациони канали (cca. 1200 тони ѕид)
  • Демонтажа на постоечките канали за аеросмеша, горилници на јаглен и канали за топол воздух
  • Moнтажа на нови канали за аеросмеша, на горилникот на јаглн и каналот за топол воздух
  • Moнтажа на нови канали на надложишниот воздух (OFA канали) со припаѓачко зацврстување на носечката челична конструкција
  • Moнтажа на нови сервисни галерии
  • Демонтажа на стара топлинска изолација од котел, канали за аеросмеша, канали за воздух, пароводи, батерии, дренажни водови, вбризгувања, горилници на јаглен, горилници за мазут, котелски комори, стартни шишиња, турбини и друга опрема (50% od cca. 23.000 m²)
  • Moнтажа на нови изолации (50% od cca. 30.000 m²)
  • Монтажа и демонтажа на cca. 50% скелиња за потребите на сите работи на капиталниот ремонт.

2019

 • Работи во рамките на капиталниот ремонт 2019
 • Ремонт на топлинска изолација (cca. 4.000m²)
 • Монтажа и демонтажа на скелиња зо потребите за сите работи на капиталниот ремонт (cca. 35.000 m²)

2019-2020

 • Производство и монтажа на топлинска изолација на новата постројка „Длабока преработка“ (cca. 15.000 m²)

2021 – и понатаму

 • Монтажа и демонтажа на скелиња во периодот 2021-2023 (тековно одржување)