SQ

PDV INŽENJERING

Certifikatat

Certifikimi i standardeve dhe cilësisë së operacioneve

Në vitin 2016, Kompania ka pranuar dhe implementuar standardet ISO 9001, ISO 14001 dhe ISO 45001 (ish OHSAS 18001), për të cilat është certifikuar nga një organ i licencuar për certifikimin dhe implementimin e standardeve. Në vitin 2019 ka implementuar gjithashtu standardet ISO 50001 dhe ISO 27001, ndërsa në vitin 2022 ka zbatuar standardet EN 1090-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 22301 dhe ISO 37001 për të cilat është certifikuar.

Kompania mban gjithashtu një liçensë I052M1 për ekzekutimin e instalimeve termoteknike dhe termoenergjetike, instalimeve të përpunimit dhe instalimeve të gazit për termocentrale prej 10 MW e më shumë.