SQ

PDV INŽENJERING

Referencat

Ne theksojmë nga referencat tona

2016

 • Montimi i termoizolimit, duke përfshirë skelat e nevojshme, në tubacionet e sistemit të heqjes së hirit
 • Riparimi i ventileve, strukturave, kanaleve të ajrit dhe kanaleve të dëmtuara të ajrit dhe gazrave të djegies në blloqet A1 dhe A2

2017

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave, në blloqet A1 dhe A2

2018

 • Mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave në blloqet A1 dhe A2
 • Riparimi dhe mirëmbajtja mullinjve dhe ushqyesve, duke përfshirë fabrikimin dhe zëvendësimin e një seksioni të dozatorit dhe pllakës mbyllëse të mullirit

2019

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave, në blloqet A1 dhe A2
 • Riparimi dhe mirëmbajtja e mullinjve ventilatorë në bllokun A2
 • Riparimi dhe mirëmbajtja e ushqyesit dhe dozatorit të qymyrit në bllokun A2

2020

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave, në blloqet A1 dhe A2
 • Riparimi dhe mirëmbajtja e mullinjve ventilatorë në blloqet A1 dhe A2
 • Riparimi dhe mirëmbajtja e ushqyesve dhe dozatorëve të qymyrit në blloqet A1 dhe A2

2021

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave, në blloqet A1 dhe A2
 • Riparimi dhe mirëmbajtja e mullinjve ventilatorë në blloqet A1 dhe A2
 • Riparimi dhe mirëmbajtja e ushqyesve dhe dozatorëve të qymyrit në blloqet A1 dhe A2

2015

 • Montimi i izolimit termik, duke përfshirë skelat e nevojshme, në rezervuarin e shkarkimit urgjent në impiantin për desulfurizimin e gazrave të djegies

2016

 • Prodhimi dhe montimi i strukturës dhe veshjes prej flete metalike, duke përfshirë skelat e nevojshme, në depon e gurit gëlqeror të impiantit për desulfurizimin e gazrave të djegies
 • Mbrojtja kundër korrozionit dhe zjarrit, duke përfshirë skelat e nevojshme, në depon e gurit gëlqeror të impiantit për desulfurizimin e gazrave të djegies
 • Montimi i izolimit termik, duke përfshirë skelat e nevojshme, në absorberët nr. 1 dhe 2 të impiantit për desulfurizimin e gazrave të djegies
 • Montimi i izolimit termik, duke përfshirë skelat e nevojshme, në kanalet e gazrave të djegies nr. 1 dhe 2 të impiantit për desulfurizimin e gazrave të djegies
 • Instalimi i izolimit termik, duke përfshirë skelat e nevojshme, në tubacionet e impiantit për desulfurizimin e gazrave të djegies
 • Zëvendësimi i një seksioni të kanalit – prodhimi, çmontimi dhe montimi i strukturës prej çeliku, kompensatorëve dhe izolimit termik, duke përfshirë skelat e nevojshme, në kanalet e lëndës djegëse të pulverizuar nga mullinjtë deri në bllokun B2 +16 m
 • Rehabilitimi – prodhimi, çmontimi dhe instalimi i strukturës prej çeliku, ventileve të djegësve dhe izolimit termik, duke përfshirë skelat e nevojshme, në kanalet e lëndës djegëse të pulverizuar të bllokut B1
 • Çmontimi dhe montimi i izolimit termik në kompresorët e ajrit për mbylljen hermetike në bllokun B1
 • Instalimi i pllakave në çatitë e ndërtesave dhe trotuaret e impiantit për desulfurizimin e gazrave të djegies
 • Mbrojtja kundër korrozionit, duke përfshirë skelat e nevojshme, për strukturën e rripit transportues, mbështetësit e tubacionit dhe pajisjet e impiantit për desulfurizimin e gazrave të djegies

2017

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave, në blloqet B1 dhe B2
 • Dorëzimi dhe montimi i sistemit të paraizoluar të ngrohjes në zonën e bllokut të ri B3
 • Zëvendësimi i një pjese të kanalit të gazrave të djegies: segmentet lidhëse me kanalet e reja të impiantit për desulfurizimin e gazrave të djegies.

2018

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave, në blloqet B1 dhe B2

2019

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave, në blloqet B1 dhe B2
 • Prokurimi dhe instalimi i përafërsisht 3 km tubacion për hidro-përzierje prej Ø508mm x 8mm
 • Rehabilitimi i çatisë së urës së pjerrët kryesore (të transportuesit kryesor të qymyrit)

2020

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave, në blloqet B1 dhe B2
 • Riparimi i ngrohësit rrotullues të ajrit dhe i gypit gaz-ajër në blloqet B1 dhe B2
 • Riparimi i mullinjve ventilatorë të qymyrit, së bashku me kanalet përkatëse për lëndën djegëse të pulverizuar, në blloqet B1 dhe B2
 • Zëvendësimi i fletës trapezoidale në kurorat e kaldajave të blloqeve B1 dhe B2

2021

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave, në blloqet B1 dhe B2
 • Riparimi i ngrohësit rrotullues të ajrit dhe i gypit gaz-ajër në blloqet B1 dhe B2

2016

 • Instalimi i izolimit termik, duke përfshirë skelat e nevojshme, në kanalet hyrëse dhe dalëse të gazrave të djegies, si edhe në difuzorin, konfuzorin dhe hinkat e impiantit të filtrit elektrik
 • Instalimi i paneleve termoizoluese sandviçë, duke përfshirë skelat e nevojshme, në fasadën e impiantit të filtrit elektrik
 • Montimi i izolimit termik, duke përfshirë skelat e nevojshme, në tubacionet teknologjike të impiantit të filtrit elektrik

2017

 • Riparimi i izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave

2018

 • Riparimi i izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave
 • Mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave

2019

 • Riparimi i izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave
 • Mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave

2020

 • Riparimi i izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave
 • Mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave
 • Riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave rezistente ndaj zjarrit (punimet e muratorisë me materiale refraktare)
 • Riparimi i mullinjve ventilatorë të qymyrit, së bashku me kanalet përkatëse për lëndën djegëse të pulverizuar

2021

 • Riparimi i izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave
 • Mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave
 • Riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave rezistente ndaj zjarrit (punimet e muratorisë me materiale refraktare)
 • Riparimi i mullinjve ventilatorë të qymyrit, së bashku me kanalet përkatëse për lëndën djegëse të pulverizuar

2017

 • Riparimi i izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave (shërbimet lidhur me izolimin termik, përpunimin e fletës metalike dhe montimin/çmontimin e skelave)

2018

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave

2019

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave

2020

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave
 • Rehabilitimi i sistemit të derdhjes së rezervuarit të hirit: instalimi i përafërsisht 2 km tubacion Ø711mm x 8 mm, duke përfshirë ndërtimin e strukturës së pusit të derdhjes
 • Riparimi i kullave ftohëse prej 110 MW

2021

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave
 • Riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave rezistente ndaj zjarrit (punimet e muratorisë me materiale refraktare)

2016 dhe 2017

 • Ndërtimi i katër baseneve peshkore dhe shfrytëzimi i tokës, argjilës dhe zhavorrit natyror

2016 dhe 2017

 • Montimi i izolimit termik në fasadën e ndërtesave A dhe B

2017

 • Riparimi i izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave, në separator

2018

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave në blloqet A1, A2, A3, A4, A5 dhe A6
 • Riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave rezistente ndaj zjarrit në blloqet A1, A2, A3, A4, A5 dhe A6
 • Pastrimi i sistemit të transportit të qymyrit

2019

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave në blloqet A1, A2, A3, A4, A5 dhe A6
 • Riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave rezistente ndaj zjarrit në blloqet A1, A2, A3, A4, A5 dhe A6
 • Mirëmbajtja ndërhyrëse e strukturave rezistente ndaj zjarrit gjatë periudhës së mosfunksionimit
 • Pastrimi i sistemit të transportit të qymyrit
 • Riparimi i mullinjve të qymyrit (të tipit çekiç) në blloqet A3, A4 dhe A5

2020

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave rezistente ndaj zjarrit në blloqet A1, A2, A3, A4, A5 dhe A6
 • Pastrimi i sistemit të transportit të qymyrit
 • Riparimi i mullinjve të qymyrit (të tipit çekiç dhe ventilator) në blloqet A1, A2, A3, A4, A5 dhe A6

2021

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave rezistente ndaj zjarrit në blloqet A1, A2, A3, A4, A5 dhe A6
 • Pastrimi i sistemit të transportit të qymyrit
 • Riparimi i mullinjve të qymyrit (të tipit çekiç dhe ventilator) në blloqet A1, A2, A3, A4, A5 dhe A6

2020

 • Montimi dhe çmontimi i skelave dhe izolimit termik të në kanalet lidhëse të gazrave të djegies

2021

 • Montimi dhe çmontimi i skelave për nevojat e ndërtimit të impiantit për desulfurizimin e gazrave të djegies (përafërsisht 100.000 m² skela)

2019

 • Mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave
 • Riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave rezistente ndaj zjarrit (punimet e muratorisë me materiale refraktare)

2020

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave
 • Riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave rezistente ndaj zjarrit (punimet e muratorisë me materiale refraktare)
 • Riparimi i ngrohësit rrotullues të ajrit dhe në blloqet B1 dhe B2

2021

 • Riparimi dhe mirëmbajtja e izolimit termik, duke përfshirë montimin dhe çmontimin e skelave
 • Riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave rezistente ndaj zjarrit (punimet e muratorisë me materiale refraktare) në bllokun B2
 • Punimet në kuadër të riparimit kapital të bllokut B1:
  • Zëvendësimi i plotë i të gjitha strukturave rezistente ndaj zjarrit në pjesën e kaldajës (50% e sasisë totale, përafërsisht 325 tonë material refraktar)
  • Zëvendësimi i plotë i murit rezistent ndaj zjarrit në 4 nga 8 kanalet e riqarkullimit (përafërsisht 1200 tonë material refraktar)
  • Çmontimi i kanaleve të lëndës djegëse të pulverizuar, djegësve të qymyrit dhe kanaleve ekzistuese të ajrit të nxehtë
  • Montimi i kanaleve të lëndës djegëse të pulverizuar, djegësve me qymyr dhe kanaleve të reja të ajrit të nxehtë
  • Montimi i kanaleve të reja të ajrit mbi dhomën e djegies (kanalet OFA) me përforcimin përkatëse të strukturës mbështetëse prej çeliku
  • Montimi i galerive të reja të shërbimit
  • Çmontimi i izolimit termik të vjetër termik nga kaldaja, kanalet e lëndës djegëse të pulverizuar, kanalet e ajrit, gypat e avullit, bateritë, gypat e kullimit, injektuesit, djegësit e qymyrit, djegësit e vajit, dhomat e kaldajës, ena e nisjes, turbina dhe pajisjet e tjera (50% e përafërsisht. 23.000 m²)
  • Instalimi i izolimit të ri (50% e përafërsisht. 30.000 m²)
  • Montimi dhe çmontimi i përafërsisht 50% të skelave për nevojat e të gjitha punimeve të riparimit kapital.

2019

 • Punimet në kuadër të riparimit kapital në vitin 2019.
 • Riparimi i izolimit termik (përafërsisht 4.000m²)
 • Montimi dhe çmontimi i skelave për nevojat e të gjitha punimeve të riparimit kapitale (përafërsisht 35.000 m²)

2019-2020

 • Prodhimi dhe montimi i izolimit termik në impiantin e ri „Përpunimi i thellë“ (përafërsisht 15.000 m²)

2021 dhe më tej

 • Montimi dhe çmontimi i skelave në periudhën 2021-2023 (mirëmbajtja në vazhdim)