SQ

PDV INŽENJERING

Punimet me izolimin termik

SHËRBIMET

Riparimi, montimi dhe prodhimi i izolimit termik të ri industrial

PDV INŽENJERING DOO VALJEVO-POPUČKE kryen çdo lloj punimesh lidhur me izolimin termik të objekteve dhe pajisjeve në impiantet industriale. Ne ofrojmë shërbime inxhinierike të plota, sigurojmë projektimin dhe përgatitjen e dokumentacionit teknik, prokurojmë materialet e nevojshme, prodhojmë pozicionet e parafabrikuara dhe i montojmë.

Ne gjithashtu rehabilitojmë, riparojmë dhe modifikojmë izolimin termik ekzistues.

Referencat për punimet me izolimin termik