SQ

PDV INŽENJERING

Punimet me skela

SHËRBIMET

Montimi i skelave për fasada, skelave hapësinore dhe skelave të varura, si edhe i platformave mbrojtëse dhe të punës

PDV INŽENJERING DOO kryen punime montimi dhe çmontimi për skelat modulare dhe tubulare „Layher“, duke përdorur përbërës të çertifikuar skelash, si edhe aftësitë e personelit të trajnuar dhe çertifikuar për këtë lloj punimesh. Kemi afërsisht 50.000 m² skela modulare dhe 20.000 m² skela tubulare. Ne sigurojmë projektimin për të gjitha skelat që i ndërtojmë, si edhe tërë dokumentacionin teknik shoqërues.

Referencat për punimet me skela